Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

Panznamsienasloniach
6140 e03b 500
wszyscy to pragną, wszyscy do tego dążą
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove via777727772 777727772
Panznamsienasloniach

H. Poświatowska - ***

trzeba nam dużo prostych
słów jak chleb, miłość, dobroć
aby ślepi w ciemności
nie zgubili właściwej drogi.
Trzeba nam dużo ciszy, ciszy
i w powietrzu i w myśli
abyśmy usłyszeli głos
cichy, nieśmiały głos
gołębi, mrówek, ludzi, serc
I ich bolesny krzyk
pośród krzywd,
pośród tego wszystkiego
co nie jest ani miłością,
ani dobrocią, ani chlebem.
Reposted frometerycznie eterycznie viamessclew messclew
Panznamsienasloniach
5543 9123
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viabanshe banshe
Panznamsienasloniach

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viaStoneColdSober StoneColdSober
Panznamsienasloniach
7214 7e91
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaXavax Xavax
Panznamsienasloniach
5009 5d08 500
Reposted fromFienrira Fienrira viadrozdzi drozdzi
Panznamsienasloniach
Reposted fromFlau Flau viaXavax Xavax
Panznamsienasloniach

February 19 2018

Panznamsienasloniach
2490 e51c 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viamatuszczak matuszczak

February 17 2018

Panznamsienasloniach
3941 a889
Reposted fromdesinteressement desinteressement viabladzik bladzik
Panznamsienasloniach
Reposted fromFlau Flau viaoversensitive oversensitive
Panznamsienasloniach
Reposted fromFlau Flau viadreamboat dreamboat
Panznamsienasloniach
2368 cc74 500
Hasenmäher
Reposted fromtgs tgs viakjuik kjuik

February 16 2018

0308 acf8 500
Panznamsienasloniach
Panznamsienasloniach
9070 3cbc 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaveryrude veryrude

February 14 2018

Panznamsienasloniach
4242 110c 500
Reposted fromluron luron viaSzczurek Szczurek
Panznamsienasloniach
0592 3a94 500
Reposted fromstroschek stroschek viaAbbaPater AbbaPater
Panznamsienasloniach
6748 fb3b
Reposted fromgruetze gruetze viaAbbaPater AbbaPater
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl